Discussion Forum

000005564

ิอยากทำตู้ปลา????

192.168.100.171
score 46

อยากจะประกอบตู้ปลาขนาดใหญ่ เคยลองทำตู้48กระจกบางหนึ่งครั้ง ตอนนี้อยากจะทำตู้84*30*30
 1).ความยากง่าย
 2).กระจกที่ใช้ควรจะหนากี่หุน 
 3).เเล้วการประกอบตู้ควรประกบกระจกชิดไหมถ้าไม่ชิดเว้นระยะเท่าไร
 4).จะสามารถทำได้ไหม ????

Report Delete