Discussion Forum

000005564

ิอยากทำตู้ปลา????

192.168.100.171
score 55

อยากจะประกอบตู้ปลาขนาดใหญ่ เคยลองทำตู้48กระจกบางหนึ่งครั้ง ตอนนี้อยากจะทำตู้84*30*30
 1).ความยากง่าย
 2).กระจกที่ใช้ควรจะหนากี่หุน 
 3).เเล้วการประกอบตู้ควรประกบกระจกชิดไหมถ้าไม่ชิดเว้นระยะเท่าไร
 4).จะสามารถทำได้ไหม ????

Report Delete

Opinion 1

183.89.171.56
score 7412

1).ความยากง่าย => ยาก + หนัก
 2).กระจกที่ใช้ควรจะหนากี่หุน_ => 4 หุนครับ (TEMPER ได้ยิ่งดี)
 3).เเล้วการประกอบตู้ควรประกบกระจกชิดไหมถ้าไม่ชิดเว้นระยะเท่าไร_ => ไม่ชิดครับ เว้นระยะ 1 มม
 4).จะสามารถทำได้ไหม ???? _ => ต้องมีประสบการณ์มาบ้างพอสมควร

Report Delete