Discussion Forum

000005508

เอาหินออกในตู้ปลา

58.9.217.196
score 119

มีวิธีเอาหิน ออกจากตู้ปลาไหม ครับโดยที่ปลาไม่ตกใจ และไม่ต้องย้ายปลาออกมา

Report Delete

Opinion 1

1.4.231.101
score 9776

ตู้อโร ดีที่สุดคือ เลี้ยงในตู้เปล่าดีที่สุดครับ

หินก้อนใหญ่ หรือว่า กรวดครับ

Report Delete