Discussion Forum

000005450

ข้าพเจ้าภูมิใจได้เกิดมาใต้ร่มโพธิ์ และบารมี พระองค์

96.30.80.54
score 4214

ข้าพเจ้าภูมิใจ ได้เกิดมาใต้ร่มโพธิ์ และพระบารมี พระองค์

จะทรงอยู่ในความทรงจำ ถึงวันที่จิต และ ร่างกายข้าพเจ้าจะสลาย

Report Delete

Opinion 1

49.49.121.114
score 7359

.

Report Delete

Opinion 2

96.30.80.54
score 4214

เกือบทนฟังไม่จบ ยังระลึกถึงพระองค์ครับ

Report Delete