กติกา ข้อปฏิบัติของเวปไซด์

 • เวปไซด์ Arohouse.com ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดู และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกผู้เลี้ยง ร้านค้า และ ผู้สนใจทั่วไป อย่างเท่าเทียมกัน
 • ข้อความ และ รูปภาพ หรือ สื่อใดๆ ที่แสดงในเวปไซด์ Arohouse.com เวปไซด์ Arohouse.com ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อ เจ้าของภาพ เจ้าของข้อความดังกล่าวได้ทราบ ซึ่งข้อความ และ รูปภาพ ที่แสดงในเวป ไซด์Arohouse.com ถือเป็นสิทธิเจ้าของภาพ//ข้อความ และเวป ไซด์Arohouse.com เท่านั้น หากสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป ต้องการเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือ สื่อใดๆ ที่แสดงในเวปไซด์ Arohouse.com ต้องขออนุญาตจากเจ้าของภาพ/เจ้าของข้อความและ/หรือเวปไซด์ Arohouse.com เท่านั้น มิฉะนั้นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้
 • เวปไซด์ Arohouse.com สงวนสิทธิในในการลบ/แก้ไข ข้อความที่มีลักษณะว่าร้าย ยั่วยุ หมิ่นประมาท อนาจาร รูปภาพอันไม่สมควร /ลามก ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่อาจทำให้ผู้อ่านได้รับความเข้าใจคลาดเคลื่อนสำคัญผิด ซึ่งสามารถอาจหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง แก่บุคคลใด/ทั้งที่เจาะจงหรือไม่ก็ตาม โดยปราศจากหลักฐานต่างๆอย่างชัดเจน
 • เวปไซด์Arohouse.com สงวนสิทธิในในการลบ/แก้ไข/ย้าย ข้อความหรือรูปภาพ ที่ไม่ตรงในส่วนที่จัดไว้ให้ เช่นห้องสำหรับ ซื้อ-ขายแยกจาก web board ดังนั้นขอสงวนสิทธิในการลบ แก้ไข ย้ายกระทู้ที่ผิดวัตถุประสงค์ในส่วนนั้นๆ

ห้องซื้อขายผู้ขายต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • ไม่หลอกขายปลาผิดสายพันธ์ ปลาป่วย อุปกรณ์อันชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยแจ้งข้อมูล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ให้ผู้ซื้อสำคัญผิด
 • ผู้ขาย ต้องแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้จริงอย่างชัดเจน
 • ไม่นำปลา อุปกรณ์ ที่จะซื้อ-ขายล่วงหน้า Post ลงในหมวดหมู่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้
 • สามารถยอมรับในคำติชมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ได้ เว้นเสียแต่ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ที่ส่อไปในทางอันก่อให้เกิดความเสียหายโดยปราศจากหลักฐานชัดเจน

ผู้ซื้อต้องปฏิบัติดังนี้

 • ผู้ซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า/ชนิดถูกต้องตามสายพันธ์ ราคาที่ลงประกาศ
 • ผู้ซื้อพึงระลึกเสมอว่า เวปไซด์นี้แม้ให้บริการระบบสมาชิก แต่ก็ยังมีผู้ขายบางส่วนที่เข้ามาโดยกระทำการทุจริตหาผลประโยชน์ได้
 • ความเสียหายอันเกิดจากการซื้อขายนั้น รวมถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต เวปไซด์ Arohouse.com ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สมาชิกสมารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในกระทู้ที่จัดไว้ให้ สมารถแจ้งลบ/เปลี่ยนข้อความในกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้
 • กิจกรรมต่างๆ ของเวปไซด์ Arohouse.com เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก ซึ่งกิจกรรมสันนาการ/ของรางวัล เวปไซด์ Arohouse.com สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกได้ทราบล่วงหน้า
 • การกระทำใดๆ หรือเกิดข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างสมาชิก หรือเมื่อ Webmaster เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเวปแล้วนั้น ให้ถือว่าความเห็นของ Webmaster ถือเป็นคำตัดสินสิ้นสุด สมาชิกต้องยอมรับกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด